Kinderfysiotherapie

Als bewegen specialistische aandacht vraagt…

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. Dit is een vierjarige masteropleiding. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandelingen van kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. We hebben een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna onopgemerkt. Maar bij sommige kinderen wijkt het af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken, veel huilen en moeite met veranderen van houding ook wel bekend als de voorkeurshouding. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van bewegingsproblemen of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Het kan gaan om problemen met motorische ontwikkelingsachterstand (fijne en grove motoriek), schrijven, overgewicht, problemen met gewrichten etc. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van de kinderfysiotherapeut in te roepen.

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld krijgen van het motorisch niveau van uw kind. Hij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisartsen en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, en hij onderzoekt en doet allerlei tests zoals de Movement ABC2 (motorische ontwikkeling test) en de Plagiocephalometrie meting (voorkeurshouding) bij uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt hij een behandelplan op. Het doel van kinderfysiotherapie is dat het kind beter gaat functioneren in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag, of de vraag van uw kind.

De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is.

Kennis en vaardigheden

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

۷ Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
۷ Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
۷ Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;
۷ Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;
۷ Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders;
۷ Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg.

Aandoeningen

۷ De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:
۷ Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht);
۷ Motorische schrijfproblemen;
۷ Longfunctie;
۷ Gegeneraliseerde hypermobiliteit;
۷ Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling;
۷ Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida);
۷ Developmental Coordination Disorder (DCD);
۷ Excessief huilen zuigeling;
۷ Spierziekten;
۷ Lichamelijk onverklaarbare klachten;
۷ Overgewicht in relatie tot bewegen;
۷ Orthopedische klachten (problemen met de gewrichten);

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureaus, schoolarts en de kinderarts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

De behandeling word gegeven door Amanda Dubois De Waal

Bel voor meer informatie of een afspraak: 0167-563197