Informatie

Bekijk hier ook de informatie folder in PDF formaat.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van 13.00-18.00 uur / Maandag t/m donderdagavond tevens avondopenstelling van 18.00-21.00 uur. Het is mogelijk dat na overleg met uw therapeut uw behandeltijd hiervan afwijkt.

 Contact

Wij zijn tijdens de openingsuren van de praktijk telefonisch bereikbaar op nummer 0167-563197. Buiten deze uren kunt u inspreken op ons antwoordapparaat.

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. In deze contracten zijn vaste prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, verzoeken wij u voorafgaand aan het eerste consult uw polis goed door te nemen, of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens middels uw identiteitsbewijs, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een bepaalde fysiotherapeut.

 Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is. In het geval van directe toegankelijkheid krijgt u bij de eerste afspraak door ons een screening en zal worden bepaald of fysiotherapie voor u geïndiceerd is. Bij aanmelding ontvangt u desgewenst meer informatie over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

 Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door uw fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De intake zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit de intake zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

– Indien van toepassing; de verwijsbrief
– Uw ziektekostenverzekering gegevens (verzekeringskaartje)
– Een geldig identiteitsdocument
– Een handdoek (alle afspraken) 

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden, en administratie).

 Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. 

Let op: Niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen door ons niet bij de zorgverzekering worden gedeclareerd! De kosten worden dus bij u persoonlijk in rekening gebracht volgens de prijslijst voor particulieren. Uitsluitend in overleg met het secretariaat en/of uw behandelend fysiotherapeut kan bij onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

 Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister en/of deelregisters (specialisaties) van het KNGF. De praktijk werkt volgens de HKZ norm Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

 Wet WGBO

Wanneer u zorg ontvangt binnen deze praktijk is de wet WGBO van toepassing. Hierin staan zowel de rechten en plichten van u als patiënt als die van de hulpverlener beschreven. Voor alle informatie over deze wet kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl

 Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Ook uw patiëntgegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard. Zie voor een uitgebreide privacy policy de ‘privacy verklaring’ op deze website.

 Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een waarnemend fysiotherapeut van buiten de praktijk aangetrokken om uw behandeling over te nemen.

 Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

 Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

 Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door, of behandeling van uw fysiotherapeut, of een van de andere personeelsleden, dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of bij de praktijkhouder.   Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

 Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

-Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

-u het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist  zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
– Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).
-Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
– Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
– Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
– Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
–  recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
-Wij willen graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij  niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier (wet 2020).  Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.
-Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens. Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen: met een speciale pas en een wachtwoord of via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
-Wij informeren u via onze website over welke zorgverleners zijn aangesloten nadat u eenmaal uw toestemming heeft gegeven.
-Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).
-Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).
-Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

 Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 
veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

 Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.